Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

   - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit


Perusopetuslain (21.8.1998/628) säädökset

25. pykälä Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

26. pykälä Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

38. pykälä Erityinen tutkinto

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä tutkinnossa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Edelliseen liittyen perusopetusasetus 20.11.1998/852: Perusopetuslain 38. pykälässä säädetyn erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Erityiseen tutkintoon tulevan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri oppiaineissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittamiseksi tulee oppivelvollisen osallistua tutkintoon kaikissa perusopetuslain 11. pykälässä mainituissa aineissa.

Helsingin kaupungin kotikouluinfopaperissa todetaan: "Tutkinnossa voidaan suorittaa yksittäisen aineen tai kaikkien mainitussa pykälässä mainittujen aineiden oppimäärät. Suoritus voi käsittää yhden vuosiluokan tai sen osan taikka laajimmillaan koko perusopetuksen oppimäärän suorittamisen samassa kokeessa. Todistus vastaa oikeusvaikutuksiltaan täysin opetuksen järjestäjien (eli koulujen) omille oppilaille antamia todistuksia."

Lakiteksti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta www.finlex.fi

Otteita opetushallinnon säädöskirjallisuudesta:

Marja Lahtinen: Sivistystoiminnan säännökset ja niiden soveltaminen (Suomen Kuntaliitto), s. 39:

Oppivelvollisuus ei tarkoita koulupakkoa, sillä myös kotiopetus on mahdollista. Perusopetuslain 26. pykälän mukaan oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä ja oppivelvollisen huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Jos huoltaja laiminlyö edellä mainitun velvollisuutensa, hänet voidaan tuomita sakkoon (perusopetuslaki, 45. pykälä). Jos oppilas siirtyy kotiopetukseen hänen huoltajansa pyynnöstä, ei kunnalla lähtökohtaisesti ole velvollisuutta osallistua oppilaan opetuksen järjestämiseen ja esimerkiksi oppimateriaalin hankkimiseen millään tavalla. Nämä velvollisuudet siirtyvät oppilaan huoltajalle.

Matti Lahtinen ym: Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä (Tietosanoma), s. 41:

On huomattava, että oppivelvollisuus ei merkitse pakkoa käydä koulua eli velvollisuutta osallistua perusopetuslain mukaiseen opetukseen. Oppivelvollisuus voidaan täyttää hankkimalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot muulla tavalla, esimerkiksi kotiopetuksessa. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä silloinkin, kun oppivelvollinen ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen. Huoltajan on ennalta ilmoitettava asuinkunnalle opetuksen järjestämisestä muualla kuin koulussa.

Pentti Arajärvi & Merja Aalto-Setälä: Opetuslainsäädännön käsikirja (Edilex Libri), s. 27:

Kunta valvoo oppivelvollisuuden suorittamista. Kunnan tehtävänä on PL 26. pykälän 3. momentin mukaan valvoa oppivelvollisuuden edistymistä. Valvonta voidaan toimeenpanna esimerkiksi vuosittaisella seurannalla. Velvollisuus on aina oppilaan asuinkunnalla.