Tietoa kotikoulusta

Historiaa & pedagogisia
periaatteita

Käytäntöä & kokemuksia
Lainsäädäntö Suomessa
  - Case Espoo
Tarve suojelevalle
kasvatukselle

   - lehtikatsaus
  - vakavasti puhuen
Kotiäitiydestä
Kotikoulu vai peruskoulu – hengellinen näkökulma
Tutkimustuloksia
Kotikoulumetodit
Lasten oppimistyylit


Tutkimustulokset Yhdysvalloista puhuvat kotikoulujen puolesta

Tutkimuskatsaus kotikoululasten oppimistuloksiin

J. Michael Smith & Michael P. Farris: Academic Statistics on Homeschooling (2004)
www.hslda.org/docs/nche

Yhdysvalloissa oppimistuloksia mitataan suhteellisella prosenttiluvulla. Esim. luku 55 tarkoittaa, että 55 % oppilaista menestyi ko. oppilasta heikommin, ja 45 % menestyi paremmin. Mitä suurempi prosenttiluku, sen paremmin on onnistunut. Vertailuluvuissa ovat mukana julkiset koulut, yksityiset koulut sekä kotikouluoppilaat.

Yllä olevasta linkistä voit lukea lyhyet yhteenvedot ja lähdetiedot yli 20 kotikoululaisten oppimistuloksista kertovasta tutkimuksesta. Tässä keskeisiä tietoja kahdesta tutkimuksesta:

Ray, 1997:

- Tutkimuksessa oli mukana 5400 kotikoululaista.
- Keskiarvoluvuksi kaikkien luokka-asteiden osalta tuli 87 %. (Myös lukion voi Yhdysvalloissa suorittaa kotikouluna.)
- Osavaltiot Yhdysvalloissa eroavat kotikoululaisten seurannan suhteen. Joissakin osavaltioissa seuranta on tiukkaa, toisissa sitä ei ole juuri ollenkaan. Tutkimus osoitti, että oppimistuloksiin seurannan laadulla ei ollut mitään vaikutusta.
- Eri rotujen oppimistulokset olivat yhtä hyviä, kun taas kouluissa vähemmistöjen oppimistulokset olivat enemmistöä selvästi heikommat.

Rudner, 1998:

- Tutkimuksessa oli mukana 20 000 kotikoululaista.
- Oppimistulokset olivat sen parempia, mitä pidempään oppilas oli ollut kotiopetuksessa. Esim. vain yläluokat kotikoulussa käyneet eivät menestyneet yhtä hyvin kuin alusta asti kotikoulussa olleet.
- Myöskään vanhempien opetusmateriaaleihin ja järjestelyihin kuluttama rahasumma ei juurikaan vaikuttanut oppimistuloksiin. Tutkimusyhteenvedon tekijät (yllämainitut Smith & Farris) kirjoittavat: ”Enemmän rahaa ei tarkoita parempaa koulutusta. Näiden välillä ei ole positiivista korrelaatiota. Rakastavat ja huolehtivat vanhemmat on se, mikä vaikuttaa. Raha ei voi koskaan korvata yksinkertaista, kovaa työtä.”

Tutkimuskatsaus kotikoululasten sosiaalisesta kehityksestä

Christopher J. Klicka: The Right Choice: Home Schooling (2002)
www.hslda.org/docs/nche

Tutkimusten huomioita kotikoululapsista:

- luonteva aikuisten kanssa oleminen ja tekeminen
- tekemällä oppiminen, oppipoikamenetelmän käyttäminen
- keskivertolasta aktiivisempi sosiaalinen osallistuminen: seurakunta, harrastukset, naapurusto ym.
- Itsetunto korreloi positiivisesti sosiaalisten taitojen kanssa. Itsetunto-tutkimuksessa puolet kotikoululaisista sijoittui parhaimman kymmeneksen joukkoon, ja vain 10 % sijoittui keskiarvon alapuolelle.
- Eräässä tutkimuksessa verrattiin 9-vuotiaita kotikoululaisia ja yksityiskoulujen oppilaita. Merkittäviä eroja psyko-sosiaalisessa kehityksessä ei löydetty. Suurin ero oli se, että kotikoululaiset eivät kokeneet ikäistensä ryhmäpainetta (mielipiteet ym.) niin suurena kuin yksityiskoulujen oppilaat.
- Erään tutkimuksen mukaan kotikoulu kehittää johtajuustaitoja vähintään yhtä hyvin kuin tavallinen koulu.
- Eräässä tutkimuksessa verrattiin julkisten koulujen ja kotikoulujen oppilaiden kommunikointitaitoja, sosiaalisuutta ja arkielämässä selviytymisen taitoja. Kotikoululaisten vertailuluvuksi tuli 84, ja julkisten koulujen oppilaiden 27.
- Eräässä tutkimuksessa verrattiin 8-10-vuotiaita kotikoululaisia julkisten ja yksityisten koulujen oppilaisiin. Kotikoululaisilla oli vähemmän käyttäytymisongelmia. Tutkija kirjoittaa: ”Tulokset näyttäisivät osoittavan, että lapsen sosiaalinen kehitys riippuu enemmän aikuiskontakteista kuin samanikäisten kontakteista, toisin kuten aiemmin on oletettu.”
- Neljän kotikoululasten sosiaalisen ja tunne-elämän tutkimuksen katsaus osoitti, että kotikoululasten sosiaalinen aktiivisuus ja tunne-elämä olivat tasapainoisia.
- 53 aikuisen kotikoulutuksen saaneen kyselytutkimus osoitti:
  - kukaan ei ollut työtön tai sosiaaliavun tarpeessa
  - lähes kaksi kolmesta oli yrittäjiä
  - kaksi kolmesta oli avioitunut (sama suhdeluku kuin muulla väestöllä)
  - 96 % oli sitä mieltä, että kotikoulu oli ollut heille hyvä asia. Etuina mainittiin mm. läheinen suhde vanhempiin sekä     henkilökohtainen ja joustava opetussuunnitelma.

Kotikoulutettujen nuorten aikuisten tutkimus: heidän yhteiskunnallinen sijoittuminen ja asenteet

Brian D. Ray: Home Educated and Now Adults: Their Community and Civic Involvement, Views About Homeschooling, and Other Traits (2004)

www.nheri.org/modules.php?name

Tutkimukseen osallistui 7000 vastaajaa, ja heille esitettiin 205 kysymystä. Iältään vastaajat olivat 18-24-vuotiaita. Vertailuryhmänä olivat muut samanikäiset amerikkalaiset.

- Kotikoululaisista 74 % oli suorittanut collage-tason opintoja, kun taas vertailuryhmästä vain 46 %.
- 82 % oli sitä mieltä, että tulee myös itse kotikouluttamaan lapsensa.
- 71 % kotikoululaisista osoitti erityistä sosiaalista aktiivisuutta, kuten toimi urheiluvalmentajana tai vapaaehtoistyössä koulussa, seurakunnassa tai järjestössä. Vertailuryhmästä näin teki vain 37 %.
- Vertailuryhmästä 35 % oli sitä mieltä, että politiikka on liian monimutkaista ymmärtää. Kotikoululaisista näin ajatteli vain 4 %.
- 59 % kotikoululaisista oli hyvin onnellinen elämäänsä, kun taas vertailuryhmästä vain 28 %
- 94 % kotikoululaista sanoi, että heidän uskonnollinen vakaumuksensa on sama tai lähes sama kuin heidän vanhemmillaan.
- Mielipiteiden ja uskomusten vapaaseen ilmaisemiseen kotikoululaiset ja vertailuryhmä suhtautuivat samalla tavalla (tämän tutkimuksen mukaan kotikoululaiset eivät kasva suvaitsemattomiksi).
- Asteikolla 1-5 (1 = olen vahvasti samaa mieltä, 5 = olen vahvasti eri mieltä):
  - lause: ”Olen iloinen, että minut kotikoulutettiin” - keskiarvo oli 1.3
  - lause: ”Kotikoulutus on ollut minulle etu aikuisena” - keskiarvo oli 1.4

Kotikoulun suosio Yhdysvalloissa kasvaa

Vuonna 1999 kotikoululaisia oli 1.7% koululaisista. Vuonna 2003 heitä oli 2.2%. ”Kotikoulutuksen suhteellinen kasvu neljän vuoden aikana oli 29%.”

USA:n valtiollisen koulutuksen tilastokeskuksen (National Center for Education Statistics) raportti:

www.nces.ed.gov/nhes/homeschool